top of page

Verduurzamingsadvies niveau 1

Verkennend onderzoek van alle kansrijke maatregelen 

Doel:              

Globaal inzicht verkrijgen in kansrijke verduurzamingsmaatregelen met hun besparingsindicaties. Er ontstaat een oriënterend beeld van de mogelijkheden. Men moet hiermee in staat zijn een goede afweging te maken voor verdere uitwerking op adviesniveau 2 of adviesniveau 3. Met een globaal verkennend onderzoek heeft men voldoende gegevens beschikbaar om keuzes te kunnen maken voor wat betreft basismaatregelen (dit zijn eenvoudige maatregelen met relatief lage kosten, ook wel quickwins genoemd).

Werkwijze:     

De toepasbaarheid van maatregelen wordt beoordeeld op basis van globale visuele inspectie. Hierbij wordt gekeken naar de kansen en beperkingen die de gebouwschil, installaties en omgeving bieden. Er wordt rekening gehouden met monumentale waarden. Hiertoe worden gegevens opgevraagd zoals een eventueel uitgevoerde bouwhistorische verkenning/onderzoek, alsmede bij het bevoegd gezag (meestal de gemeente) beschikbare informatie over het monument. Indien onvoldoende gegevens beschikbaar zijn worden de monumentale waarden ingeschat door de adviseur. Energieverbruik, gebouwgebruik en gebouwfunctie worden meegenomen in de afweging of een maatregel kansrijk is. Voor kansrijke maatregelen wordt een indicatie gegeven van de daarmee potentieel te behalen besparingspercentages en terugverdientijden. Deze zijn gebaseerd op globale kengetallen, ervaringscijfers of schattingen. 

 

Rapportage:   

In een globaal verkennend onderzoek worden onderstaande items opgenomen.

 • beschrijving monument en monumentale waarden;

 • gebouwtype (vrijstaand, geschakeld, gebouwencomplex), aanwezigheid bijgebouwen, aanwezigheid eigen grond of oppervlaktewater, dakvorm (hellend, plat/verborgen of combinatie);

 • gebouwsoort (boerderij, industrieel gebouw, kantoorgebouw, kasteel of buitenplaats, molen, ontspanning/cultureel, openbaar gebouw, religieus gebouw, verdedigingswerk, woonhuis);

 • gebruiksfunctie (bijeenkomst, cel, gezondheidszorg, industrie, agrarisch, kantoor, logies, onderwijs, sport, winkel, woning, overig);

 • status monument (rijksmonument, gemeentelijk monument, provinciaal monument, beschermd stads- of dorpsgezicht);

 • huidig energieverbruik (gas, elektriciteit, warmte, biomassa) en waterverbruik;

 • aantal gebruikers, gebruikstijden, stookgedrag, stooktijden/-periodes (en eventueel koeling);

 • functionele indeling en gebruiksintensiteit;

 • aanwezige typen beglazing en isolatie, daarbij aangeven isolatiedikte of jaar van aanbrengen;

 • thermografische opnamen (indien de condities dit toelaten);

 • beschrijving met foto’s van bestaande energetische situatie (zowel bouwkundig als installatietechnisch) en uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen;

 • beschrijving ventilatiesysteem en benoeming vocht- en ventilatieproblemen;

 • type, vermogen, leeftijd en rendement installaties;

 • algemene gebouwspecifieke aandachtspunten voor verduurzaming;

 • toelichting niet-gebouwgebonden verduurzamingsopties voor het stroomverbruik (apparatuur, gedrag);

 • mogelijkheden eigen perceel voor duurzame opwekking;

 • volledige lijst met maatregelen waarin aangegeven: alle kansrijke maatregelen, maatregelen die niet mogelijk zijn, aandachtspunten monumentale waarden;

 • globale energiebesparingen (percentages) en terugverdientijden van kansrijke maatregelen;

 • toename isolatiewaarden (R- en U-waarden) ten gevolge van te adviseren maatregelen;

 • aangeven bouwfysische risico’s isolatiemaatregelen;

 • lijst maatregelpakketten kansrijke maatregelen met globale energiebesparingen (percentages) en terugverdientijden per pakket;

 • verwijzing naar financiële ondersteuningsmogelijkheden zoals subsidies en duurzaamheidsleningen.

bottom of page