top of page

Verduurzamingsadvies niveau 3

Gericht onderzoek van specifieke kansrijke maatregelen 

Doel:              

Gedetailleerd inzicht verkrijgen in via eerder onderzoek voorgeselecteerde specifieke kansrijke verduurzamingsmaatregelen met hun consequenties voor monumentale waarden, besparingen en financiële haalbaarheid. Er ontstaat een exact beeld van de kosten en technische consequenties van de maatregelen. Men moet hiermee in staat zijn een gefundeerde financiële afweging te maken voor wat betreft de uitvoering van specifieke maatregelen. Dit type onderzoek is met name van toepassing op grote of complexe objecten en op ingrijpende maatregelen.

Werkwijze:     

De maatregelen worden onderzocht op basis van gedetailleerde visuele inspectie, vaststelling omgevingscondities en beschikbare gebouwdossiers, zoals bouw- en installatietekeningen. Indien relevant voor de onderzochte maatregelen wordt rekening gehouden met de monumentale waarden op basis van bouwhistorisch onderzoek, alsmede bij het bevoegd gezag (meestal de gemeente) beschikbare informatie over het monument. Herbestemmings- of restauratieplannen (inclusief afstemming met restauratievisie architect), instandhoudingsachterstand, gebreken en onderhoudspunten worden in de technische en financiële analyse meegenomen. Tevens wordt er rekening mee gehouden dat de maatregelen passen binnen het gemeentelijke monumenten- en verduurzamingsbeleid (in relatie tot de vereiste omgevingsvergunning en de warmtetransitie). Wijzigingen die beeldbepalend zijn kunnen een ontwerp-vraag voor een architect opleveren. Voor de onderzochte maatregelen worden berekende besparingen, investeringskosten en terugverdientijden opgegeven gebaseerd op gebouwspecifieke gegevens. Zo nodig worden prijsindicaties opgevraagd om gedetailleerd financieel inzicht te verkrijgen.

 

Rapportage:   

In een gericht onderzoek worden onderstaande items opgenomen. 
NB Indien voorafgaand geen verdiepend onderzoek (niveau 2) is uitgevoerd dienen ook de bij adviesniveau 2 behorende items in het advies meegenomen te worden.

 • consequenties van monumentale waarden voor de specifieke verduurzamingsmaatregelen;

 • risicoanalyse van bouwkundige en bouwfysische kansen en beperkingen met 
  betrekking tot vochtgedrag;

 • controleren/aantekenen afwijkingen energetische situatie ten opzichte van 
  beschikbare tekeningen;

 • aangeven natuurlijke momenten voor de verduurzamingsmaatregelen in relatie tot onderhoudsachterstand, gebreken en bestaande plannen;

 • bij her- of doorbestemming omrekenen huidig energieverbruik naar toekomstig referentieverbruik voor niet verduurzaamde situatie;

 • berekenen energieverliezen gebouwschil en leidingen;

 • berekening energiebesparingen en CO2-reductie (absolute waarden), investeringen, terugverdientijden van kansrijke maatregelen;

 • aangeven levensduur kansrijke maatregelen;

 • inhoudelijke uitwerking geadviseerde maatregelen rekening houdend met 
  behoud van de monumentale waarden, milieuaspecten en voorkeuren van de eigenaar.

bottom of page